woman-hand-smartphone-desk
ALTUS consulting d.o.o. Ni komentarjev

V Uradnem listu RS je bil objavljen Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja.

V Uradnem listu Republike Slovenije je bil objavljen PRAVILNIK O ENOTNEM INFORMACIJSKEM SISTEMU NA PODROČJU JAVNEGA NAROČANJA (Uradni list RS, št. 39, 03. junij 2016, stran 5921).

Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja določa način vzpostavitve, upravljanja in vzdrževanja enotnega informacijskega sistema iz devetega, desetega in enajstega odstavka 77. člana Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3), ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih in njihovih ponudbah, način, nabor in dinamiko prevzemanja podatkov iz uradnih evidenc, način in nabor predložitve drugih dokazil s strani kandidata ali ponudnika, način zavarovanja osebnih podatkov ter način določanja pooblaščenosti za vpogled ali prenos podatkov.

Podatki iz zbirke podatkov o ponudnikih in njihovih ponudbah se uporabljajo izključno za preveritev ponudb v skladu z 89. členom ZJN-3. V zbirki lahko naročnik vpogleda le v tiste podatke iz uradne evidence, ki so potrebni za preverjanje ponudbe v posameznem postopku javnega naročanja, če je za ta postopek javnega naročanja ponudnik privolil v takšen način pridobitve podatkov.

Podatki v enotnem informacijskem sistemu se pridobijo iz naslednjih uradnih evidenc:

  1. poslovni register,
  2. register transakcijskih računov,
  3. evidenca zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti,
  4. evidenca insolvenčnih postopkov,
  5. evidenca gospodarskih subjektov z negativnimi referencami,
  6. evidenca prekrškov na področju delovnih razmerij.

Podatki, ki se v zbirko podatkov o ponudnikih in njihovih ponudbah pridobijo iz uradnih evidenc, se hranijo do naročnikovega vpogleda vanje. Ob razkritju podatkov o kandidatu ali ponudniku in njegovi prijavi in ponudbi lahko naročnik pridobljene podatke shrani in natisne. Po vpogledu oziroma razkritju se podatki v enotnem informacijskem sistemu izbrišejo.

Naročnik lahko v enotnem informacijskem sistemu zahteva, da se iz kazenske evidence za pravne osebe in iz kazenske evidence za fizične osebe na njegovo zahtevo posredujejo podatki o pravnomočnih obsodbah kandidate, ponudnika ali sodelujočega izvajalca oziroma njegovih zakonitih zastopnikov za kazniva dejanja iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, ki se samodejno obdelajo tako, da se naročniku posreduje le podatek ali subjekt izpolnjuje zahtevo iz postopka javnega naročanja ali ne. Za ta namen se kazenska evidenca za fizične osebe ne povezuje z enotnim informacijskim sistemom.

Dostop do zbirke podatkov o ponudnikih in njihovih ponudbah je za naročnike urejen na podlagi varnostne sheme prek enotne vstopne točke nacionalnega osnovnega funkcionalnega sistema za elektronsko javno naročanje z uporabo kvalificiranih digitalnih potrdil. Naročnik do zbirke podatkov o ponudnikih in njihovih ponudbah dostopa s kvalificiranim digitalnim potrdilom, ki ga uporablja izključno fizična oseba, ki je zaposlena pri naročniku in ji je digitalno potrdilo izdano. Kvalificirano digitalno potrdilo se ne sme posojati tretjim osebam, lastno kvalificirano digitalno potrdilo se ne sme uporabljati za pridobivanje podatkov namesto tretjih oseb, tudi če ima tretja oseba enake pravice do dostopa, kakor jih ima imetnik kvalificiranega digitalnega potrdila, in se ga ne sme uporabljati skupinsko.

V pravilniku je določen tudi nadzor nad dostopanjem v enotni informacijski sistem.

Z dnem uveljavitve pravilnika je prenehal veljati Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja (Uradni list RS, št. 57/13, 5/15, 91/15 – ZJN-3).

Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, to je 04. junija 2016.

Celotno besedilo pravilnika si lahko preberete na spletni strani Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12595