business-925900_960_720
ALTUS consulting d.o.o. Ni komentarjev

V Uradnem listu RS št. 91/15 je bil objavljen nov Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), ki je začel veljati s 1. aprilom 2016.

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) določa pravila o postopkih javnega naročanja, ki jih izvedejo naročniki v zvezi z javnimi naročili in projektnimi natečaji. Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) je nadomestil do sedaj veljavna Zakon o javnem naročanju ZJN-2 in Zakon na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS). Zakon prinaša veliko novosti pri izvedbi postopkov javnega naročanja, ki jih bodo morali pri oddaji javnih naročil upoštevati tako naročniki, kot tudi ponudniki.

Zakon se uporablja za postopke javnih naročil, katerih obvestilo o naročilu je bilo poslano po datumu veljavnosti. Postopki javnega naročanja za katere so naročniki pred 1. aprilom 2016 poslali v objavo obvestilo o naročilu se izvedejo po dosedanjih predpisih.

Celotno besedilo novega zakona je dostopno na spletni strani Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7086